top of page

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

http://latomas.hu honlap és aloldalai üzemeltetésével összefüggő adatkezeléshez.

Hatályos: 2023. október 24. napjától visszavonásig

1.Adatkezelő megnevezése:

 • Cégnév: EDGÁR IN LOVE Kft.

 • Cégjegyzékszám: 01 09 992311

 • Székhely: Székhely: 1085 Budapest, Salétrom utca2/c.1 em. 4.      

 • Adószám: 24140399-2-42                

 • Elektronikus elérhetősége: http://latomas.hu/       

 • E-mail: latomas.home@gmail.com

 • Telefon: +36 1 780-8643

 

továbbiakban: „Szolgáltató, illetve Adatkezelő”, mint a http://latomas.hu/ honlap és aloldalai (továbbiakban: „Honlap”) üzemeltetője annak céljából alkotja, hogy megfelelő, részletes tájékoztatást adjon a Honlap felhasználóinak, látogatóinak (továbbiakban: „Érintett” vagy „Érintettek”) a Szolgáltató által kezelt adatainak köréről, az adatkezelés módjáról, céljáról és jogalapjáról, valamint az adatvédelem alkotmányos elveinek biztosításáról, az adatbiztonság követelményeinek érvényesüléséről, az Érintettek adataihoz történő jogosulatlan hozzáférés, az adatok megváltoztatásának és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalának vagy felhasználásának megakadályozásáról.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok különösen, de nem kizárólagosan:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 Rendeletével (továbbiakban: „GDPR”) (továbbiakban: „GDPR”)

 • Magyarország Alaptörvénye

 • Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Infotv.”)

 • A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk’)

 • Az üzleti titok védelméről 2018. évi LIV. törvény

 • A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény

 • A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény

 • A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

 • A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet

 • Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (továbbiakban: „Art.”)

 • A számvitelről szóló 2000. éci C. törvény (továbbiakban: „Számviteli tv.”)

 • A közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: „Ltv.”)

 • Adatkezelő tevékenységével érintett települési önkormányzatok vonatkozó rendeletei, kivéve, ha azok tartalma előbb felsoroltak rendelkezéseivel ütköznének

3. A Honlaphoz kapcsolódó adatkezelés:

3.1. A kezelt adatok köre és adatkezelés célja

Adatkezelési cél:

 

Kapcsolatfelvétel a weboldal látogatóival, akik a https://www.latomas.hu/kapcsolat oldalon ezt kifejezetten kérik személyes adataik megadásával. A honlapon található, erre a célra biztosított kitölthető mezőablakokkal lehetővé teszi, hogy a honlap látogatója visszahívást, vagy írásos tájékoztatást kérjen a weboldalon szereplő termékekkel kapcsolatban az általa megadott elérhetőségeken.

 

Adatkezelés várható időtartama, határideje:

 

Az Érintett által megadott adatokat Adatkezelő amennyiben a felek között adásvételi szerződés megkötésére kerül sor, úgy az általános szerződési feltételekben érvényes adatkezelési szabályok szerint kezeli tovább; amennyiben adásvételi sződés megkötésére nem kerül sor, úgy a megkeresés elutasításáig, de legfeljebb az ajánlat, termékinformáció megküldését követő 6 hónapig kezeli.

Személyes adatok - köre, fajtája, kategóriái: Érintett neve, telefonszáma, e-mailcíme; általa írt üzenet teljes tartalma.

Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása. Felek közötti szerződéskötés és teljesítés céljából

4. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés és hozzájárulás visszavonása esetén folytatható adatkezelői tevékenység:

Adatkezelő tevékenységéhez kapcsolódóan a fentiek szerint személyes adatokat kezel. A személyes adatok kezelése jogszerű abban az esetben is, amennyiben az adatkezelés az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja és jogosult arra is, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az Érintett visszavonja az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását, feltéve, ha az adatkezelésnek nincs más jogalapja. További jogalap megléte esetén az adatkezelés az Érintett hozzájárulásának visszavonása, illetve hiánya nem akadálya az adatkezelés jogszerű folytatásának; tehát hozzájárulás hiányában is tovább kezelhetők a személyes adatok, amennyiben a szükséges feltételek fennállnak.

Annak megállapítása céljából, hogy a kezelt adatokat Adatkezelő az Érintett további külön hozzájárulása nélkül, illetve hozzájárulásának visszavonását követően is jogosult-e kezelni, szükséges érdekmérlegelési teszt elvégzése. Az érdekmérlegelési teszt során az Adatkezelő a GDPR előírásaival és a (47) preambulumbekezdésben írtakkal összhangban:

 • azonosítja az Adatkezelőnek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adat kezeléséhez fűződő jogos érdekét,

 • megállapítja az Érintettnek az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező személyes adataival kapcsolatos érdekeit, az Érintett alapjogait, mint az Adatkezelő jogost érdekeinek ellenpontját

 • elvégzi az Adatkezelő jogos érdekeinek és az Érintettek érdekeinek, alapjogainak súlyozását és ez alapján megállapítja, hogy a személyes adat kezelhető-e.

Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag akkor kezeli tovább, ha az adatkezelést bizonyíthatóan olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtását követen indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy (1) hónapon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban tájékoztatja. Amennyiben Társaságunk az Érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

5. Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

5.1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő vezető tisztségviselője/i és az Adatkezelő által kijelölt munkavállaló(i) férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében. Így például Adatkezelő iktatással foglalkozó munkatársai az ügykezelés érdekében vagy az ügy előadója az eljárás lefolytatása érdekében megismerik az Érintett személyes adatait. Adatkezelő csak kivételes esetben és kizárólag jogszabályi kötelezettsége, hatósági felhívása alapján adja át a személyes adatait bármilyen igazságszolgáltatási vagy állami szervek számára.

 

5.2. Adatbiztonsági intézkedések

Az Érintett által megadott személyes adatokat az Adatkezelő székhelyén található szervereken tárolja. A személyes adatai tárolásához az Adatkezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe. Az Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatait védjük többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adataihoz fért hozzá.

 

6. az adatkezelésre vonatkozó további információk:

Előbbieken felül az Érinetteket megillető jogok különösen, de nem kizárólagosan a

 

 • Tájékoztatás, tiltakozási jog,

 • Jog az adattörléshez, helyesbítéshez, adatkezelés korlátozásához

 • Értesítési jog

 • Az adathordozhatóság

 • Jogérvényesítési jogok

Érintettek jogaira és az adatkezelés további részleteire vonatkozóan Adatkezelő Adatvédelmi Szabályzatában foglaltak az irányadók. Adatvédelmi Szabályzat az alábbi helyeken ismerhető meg:

Papíralapon: Adatkezelő székhelye (lásd: Adatkezelési Tájékoztató 1-es pont)

Elektronikusan: https://www.latomas.hu/adatkezeles

 

Utóbbi szabályzat tartalmazza Társaságunk adatkezelésére vonatkozó valamennyi előírást, de további információkért a Honlapon közzétett elérhetőségeken keresztül is bármikor és teljeskörűen informálódhat.

 

Egyebekben pedig Érintettek jogaik megsértése esetén az Adatkezelő elleni jogérvényesítési lehetőségeiket az Adatkezelő mindenkor érvényes és hatályos általános szerződési feletételi szerinti választottbíróság – ennek hiányában jogszabály által illetékességgel és hatáskörrel rendelkező bíróság (főszabály szerint az Érintett lakhelye szerint illetékes járásbíróság) – előtt gyakorolhatják, valamint az Infotv. és vonatkozó jogszabályok rendelkezései alapján Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak (levelezési cím: 1534 Budapest, Pf.: 834; cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.). A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

Kelt: Budapest, 2024.10.24

bottom of page